Prášková lakovňa

sam_3819_-_budova_lakovny

Novo postavená prášková lakovňa, ktorá je súčasťou výrobného areálu spoločnosti, bola uvedená do prevádzky na jar 2014. Ihneď po zahájení prevádzky vlastnej práškovej lakovne kontrolujeme a udržujeme stálu kvalitu lakovaných profilov. Kapacita práškovej lakovne je dimenzovaná tak, aby zaisťovala lakovanie profilov ako pre interné potreby ŽALUZIE NEVA s.r.o., tak aj pre externých zákazníkov.

 
 
 

Najväčšie možné rozmery lakovaných výrobkov:sam_3807_-_detail_navench_plech
šírka: 1000 mm
výška: 1500 mm
dĺžka: 6000 mm

Najvyššia hmotnosť výrobku: 250 kg

 

V oblasti práškového lakovania možno v najbližších rokoch očakávať zvýšený tlak na obmedzovanie negatívnych dopadov výrobných technológií na životné prostredie, používania šesťmocného chrómu, železitého a zinočnatého fosfátovania, zníženie množstva ťažkých kovov, zvýšenie kvality vypúšťaných odpadových vôd a zníženie ich množstva. Chemická technológia predúpravy ENVIROX “NR” (Alficoat 748) umožňuje ekologickú a súčasne prísnym kvalitatívnym požiadavkám vyhovujúcu predúpravu. Umožňuje veľmi dobrú koróznu ochranu hliníkových dielov vyjadrenou výsledkami koróznych testov a poskytuje výbornú priľnavosť vypálenej vrstvy práškového laku. Praktické výhody v prevádzkovaní lakovní spočívajú vo zvýšení koróznej odolnosti lakovaných dielov, znížení produkcie odpadov a úspore v redukcii množstva oplachových vôd a tým i znížení prevádzkových nákladov lakovne. Pre širokú akceptáciu na trhu je nevyhnutný certifikát organizácií pre zaisťovanie kvality – GSB International a Qualicoat, ktoré táto technológia používaná v spoločnosti ŽALUZIE NEVA spĺňa.

sam_3812_-_pec_a_povrch_pedupravaPredúprava dielov pred práškovým lakovaním prebieha v komorovej postrekovej predúprave Compa-phos. Zariadenie je navrhnuté podľa individuálnych procesných a kapacitných požiadavkov ŽALUZIE NEVA s.r.o.. Objem kvapalín v Compa-phos je veľmi malý a to znamená nízku spotrebu chemických prípravkov a energie. Postupy a dávkovanie prípravkov je programované PLC riadením. Vďaka tomu, že sú kúpele aplikované na diely pri vysokom tlaku, je skrátený procesný čas a taktiež nie sú nutné žiadne medzioperácie v technologickom postupe. Oplachová voda je vedená reverzným kaskádovým oplachom, čo minimalizuje celkovú spotrebu vody.

Chemická predúprava materiálov technológiou ENVIROX “NR” (Alficoat 748) prebieha, ako už bolo spomenuté, v postrekovom zariadení Compa-phos. Službu riadenia a kontroly chemickej technológie tak, aby spĺňala súčasné i budúce požiadavky, poskytuje spoločnosť IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.. Návrh je vždy koncipovaný na základe očakávaných požiadavkov zákazníka a jeho odberateľov a vlastné naplnenie chemickej technológie prebieha certifikovanými prípravkami nemeckého výrobcu ALUFINISH GmbH. Kyslá dezoxidácia a odmastenie materiálov prebieha v kúpeli prípravku Alfideox 74 + Alfisid 15, nasleduje oplachová kaskáda končiaca DEMI vodou s maximálnou vodivosťou do 30 µS/cm, a posledná je tvorba konverznej titanovej vrstvy v kúpeli Alficoat 748.

sam_3809_-_lakovaci_linkaCelý proces chemickej predúpravy je riadený pomocou vypracovaného systému riadenia kvality, ktorého súčasťou sú i predpisy pre pravidelné analytické kontroly funkčných kúpeľov a kvality oplachových vôd s ich evidenciou do záznamových tabuliek. Po chemickej predúprave nasleduje sušenie v sušiacej peci pri teplote 80 až 130°C. Diely sú ďalej transportované do práškovej lakovacej kabíny Sames, kde&nbspje aplikovaný práškový lak. Celý výrobný proces ošetrenia povrchu je zakončený vo vypaľovacej peci pri teplote 170 až 190°C.